Dnes je 2017 | Meniny oslavuje |


Registrácia mesta/obce

Registrácia firmy

Chcete aj Vy zaradiť do nášho systému Vašu firmu, mesto, obec alebo organizáciu, prípadne si objednať vytvorenie www stránky a využívať služby ktoré poskytujeme?
Vyplňte objednávkový formulár, vyberte si balík, ktorý Vám najviac vyhovuje a o ostatné sa postaráme my...


* - povinné položky

Prihlasovacie meno *
Prihlasovacie heslo *
Prihlasovacie heslo (overenie) *
Názov mesta/obce *
Štatút *
Starosta
Kontaktná osoba
Sídlo (ulica, číslo) *
PSČ *
Okres *
Kraj *
Počet obyvateľov
Rozloha
Tel. predvoľba
Tel. číslo
Faxové číslo
Email
Web


VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY

1. ZMLUVNÉ  STRANY

1.1.  Prevádzkovateľ:

        www.unas.sk , zastúpená Rastislavom Rumanom
        Jamník 312 , 053 22 Jamník
        IČO : 34572929

1.2.  Užívateľ :

         Akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba, využívajúca produkty a služby prevádzkovateľa.
 

2. PREDMET  ZMLUVY

2.1.       Predmetom zmluvy je poskytovanie internetových a doplnkových služieb (ďalej len služby).  Tieto služby užívateľovi zabezpečuje prevádzkovateľ na základe objednávky.

 

3.  SPÔSOB  OBJEDNANIA  SLUŽBY  A PLATNOSŤ  ZMLUVY

3.1.       Služby je možné objednať na základe elektronickej objednávky z internetového portálu www.unas.sk, e-mailom, telefonicky, osobne, alebo prostredníctvom siete obchodných zástupcov.

3.2.      Objednanie služieb  zaslaných prostredníctvom objednávkového formulára na stránke www.unas.sk sa považujú za záväzné a ich stornovanie je možné do 24 hodín bezplatne.

3.3.      Na základe objednávky prevádzkovateľ vystaví užívateľovi faktúru k úhrade za požadované služby, prípadne obchodný zástupca vyberie platbu priamo od užívateľa v hotovosti a vystaví príjmový doklad.

3.4.       Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Registračné služby sú v trvaní min. 1 roka.

3.5.       Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu, resp. odoslaním objednávky.

3.6.       Platnosť zmluvy končí jej vypovedaním ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Zmluva sa môže vypovedať len písomnou formou a výpovedná doba je 2 mesiace. Pri registračných službách je možné zrušiť jej ďalšie plnenie v nasledujúcom roku pred termínom splatnosti  faktúry okamžite písomnou, či elektronickou formou najneskôr k dátumu splatnosti.

4.           CENA  A PLATOBNÉ  PODMIENKY

4.1.       Cena za služby je uvedená v platnom cenníku na portáli www.unas.sk a je závislá od dĺžky jej trvania a obsahu služieb.

4.2.       Prevádzkovateľ bude užívateľovi fakturovať služby v intervale, aký si užívateľ pri objednávke zvolil a to v predstihu tak, aby bol dátum splatnosti faktúry pred dátumom platnosti poskytovaných služieb.

4.3.       Užívateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry v termíne ich splatnosti v prospech prevádzkovateľa.

4.4.       V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti si môže prevádzkovateľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 5-násobku dlžnej sumy a 0,5% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania po splatnosti faktúry až do jej uhradenia.

4.5.       Ak užívateľ nesplatí dlžnú čiastku do 30 dní po uplynutí termínu splatnosti faktúry, môže prevádzkovateľ zrušiť užívateľovi všetky poskytované služby a pristúpiť k právnemu vymáhaniu dlžnej sumy. 

4.6.       Opakované zaktivovanie zrušených služieb je možné po úhrade 33,- EUR poplatku za znovupripojenie.
 

5.           PRÁVA  A POVINNOSTI  PREVÁDZKOVATEĽA

5.1.       Prevádzkovateľ bude poskytovať objednané služby po dobu platnosti tejto zmluvy.

5.2.       Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku služieb v prípade renovácie a údržby serverov a ich softvérového vybavenia.

5.3.       Prevádzkovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami a výpadkami spôsobené živelnými pohromami.

5.4.       Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah stránok a e-mailovej komunikácie užívateľa.

5.5.       Prevádzkovateľ neposkytuje na svojich serveroch stránky nasledovného charakteru : warezové stránky, stránky na sťahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, porno stránky a chatové stránky, ktorých obsah porušuje platné zákony a predpisy v SR a EÚ.


6.           PRÁVA  A POVINNOSTI  UŽÍVATEĽA

6.1.  Užívateľ má prísne zakázané rozposielanie nevyžiadanej pošty (SPAM) cez e-mailové kontá na serveroch prevádzkovateľa.

6.2.  V prípade akéhokoľvek porušenia zákonov a nariadení platných v SR a EÚ na stránkach užívateľa, nesie právnu zodpovednosť užívateľ.

6.3.  Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť všetky závažné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť fakturáciu služieb poskytovateľa. V prípade, že tak neučiní, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy okamžite. Tým však nezaniká povinnosť užívateľa dostáť svojich záväzkov voči prevádzkovateľovi v plnom rozsahu.
 

7.           ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

7.1.  Zaslaním objednávky dáva užívateľ jednoznačne najavo, že si Všeobecné obchodné  podmienky prečítal, porozumel im a súhlasí s nimi.

7.2.  Všetky výnimky nad rámec týchto Všeobecných obchodných podmienok, musia byť riešené iba písomnou formou, ako dodatok a musia byť odsúhlasené a podpísané oboma zmluvnými stranami.

7.3.  Zmluvný vzťah medzi užívateľom a poskytovateľom sa riadi zákonmi a nariadeniami  Obchodného a Občianskeho zákonníka. 

Súhlasím so Všeobecnými podmienkami
  EURO KALKULAČKA

Konverzný kurz:1EUR=30,126SKK


  REKLAMA
consulting.unas.sk Privatne.sk www.kamvecer.sk